Για πρώτη φορά, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου επιχειρεί να προσελκύσει φοιτητές µε ένα διαφηµιστικό βίντεο. Συγκεκριµένα, το βίντεο επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτηµα «Γιατί να σπουδάσω τουρισµό στο Τµήµα Οικονοµικής και Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, εξηγώντας αφενός τη σηµασία που έχει ο τουρισµός για την ελληνική οικονοµία και αφετέρου την ανάγκη για ανθρώπινο δυναµικό υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης µε σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου.

Το Τµήµα Οικονοµικής και Διοίκησης Τουρισµού (Τ.Ο.Δι.Τ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο είναι ένα νέο, δυναµικό τµήµα µε καινοτόµο πρόγραµµα σπουδών και φοιτητοκεντρική εκπαιδευτική αντίληψη.

Το εκπαιδευτικό µοντέλο που εφαρµόζεται, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες εξυπηρετεί τη δηµιουργική σύζευξη της πλέον σύγχρονης θεωρητικής γνώσης µε την άµεση και ουσιαστική πρακτική εφαρµογή της, δίνοντας την ευκαιρία εξοικείωσης των φοιτητών/τριών µε τις παραγωγικές διαδικασίες, την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εµπειριών σε θέµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική και διοίκηση του τουρισµού. Πληροφορίες: www.tourem.aegean.gr