Άλλο ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας με στόχο την τουριστική του εκμετάλλευση αξιοποιεί ο ΕΦΚΑ. Πρόκειται για το διατηρητέο επί της οδού Κατακουζηνού 3 και για το οποίο αναμένεται να υποβληθούν προσφορές στις 5 Οκτωβρίου για τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 10 ετών.

Η πρόσκληση αναφέρει ως ελάχιστο ύψος εργασιών επισκευής και ανακαίνισης του ακινήτου τις 470.000 ευρώ προ ΦΠΑ.

Επίσης, ο e- ΕΦΚΑ έχει απευθύνει πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μισθωτικής αξίας- μελέτης αξιοποίησης των ιδιοκτησιών που βρίσκονται επί των οδών Ζήνωνος 4-4Α, Μαμούρη 14 και Σταδίου 28 στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 12η Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στην οδό Σταδίου, ζητείται η εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του διατηρητέου ακινήτου. Πρόκειται για πενταώροφο κτίριο γραφείων, καταστημάτων και κινηματογράφου, συνολικής δομημένης επιφάνειας 3.854,36 τ.μ., στο οποίο σήμερα στεγάζονται ένα εμπορικό κατάστημα (Tezenis) κι ένας κινηματογράφος (ΑΣΤΟΡ).

Αναφορικά με τη μελέτη θα κατατεθούν δύο προτάσεις αξιοποίησης, η μία για την εκμετάλλευση του συνόλου του ακινήτου και η δεύτερη για την εκμετάλλευση του ακινήτου πλην των εκμισθωμένων χώρων του. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή-επενδυτή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσης γης (π.χ. τουριστικό κατάλυμα, κτίριο γραφείων – καταστημάτων) και την πρόκριση για τον e-ΕΦΚΑ της βέλτιστης πρότασης αξιοποίησης.

Για το ακίνητο (κτίριο γραφείων) στη Μαμούρη 14, στον Σταθμό Λαρίσης, συνολικής δομημένης επιφάνειας 690 τ.μ., ο εκτιμητής θα εκτιμήσει: α) την μισθωτική αξία του περιγραφόμενου ακινήτου στην υφιστάμενη κατάσταση, β) το κόστος ανακαίνισης προκειμένου να καταστεί λειτουργικό με την υφιστάμενη χρήση και γ) την μισθωτική αξία του ακινήτου ως ανακαινισμένου.

Για το ακίνητο στη Ζήνωνος 4-4Α, οκτώ ορόφων και συνολικής δομημένης επιφάνειας 2.218 τ.μ., στόχος είναι η μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου στο σύνολό του με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για τον σκοπό αυτό από τον μισθωτή – επενδυτή. Επιπλέον ζητείται και η εκτίμηση του κόστους ανακαίνισης του συνόλου του κτηρίου με σκοπό την χρήση του ως ξενώνα για την στέγαση οικογενειών με ή χωρίς τα εκμισθωμένα καταστήματα.